Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Kανονισμός (ΕΕ) 2016/679
Τελευταία Ημερομηνία Αναθεώρησης: 21/05/2018

 Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι η εταιρεία μας είναι εναρμονισμένη με την προστασία των προσωπικών δεδομένων τόσο των υφιστάμενων πελατών όσο και των προτιθέμενων πελατών της.  Σεβόμαστε την ιδιωτική ζωή του κάθε ατόμου και προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα, πάντα σύμφωνα με τον Νόμο περί Προστασίας Δεδομένων.

Σε καμία περίπτωση δεν δημοσιοποιούνται ή/και γνωστοποιούνται οποιεσδήποτε προσωπικές ή εταιρικές πληροφορίες των πελατών μας χωρίς την έγκρισή τους.

Όλα τα δεδομένα που συλλέγονται όπως για παράδειγμα ονοματεπώνυμο, τηλέφωνα, διευθύνσεις, καταχωρούνται σε λογισμικό της εταιρείας μας το οποίο προστατεύεται από ειδικό πρόγραμμα προστασίας από υιούς (antivirus). Τα δεδομένα που συλλέγονται και καταχωρούνται στο λογισμικό είναι δεδομένα τα οποία χρησιμοποιούνται για την διευθέτηση παροχής προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρείας μας, προς τους πελάτες.  

Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι:

 • Όλοι οι πελάτες μας ενημερώνονται για τον τρόπο χρήσης των προσωπικών τους δεδομένων.

 • Οι υπάλληλοι της εταιρείας απαγορεύεται όπως κοινοποιήσουν ή γνωστοποιήσουν οποιανδήποτε πληροφορία σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα υφιστάμενων ή προτιθέμενων πελατών μας.

 • Όλα τα στοιχεία που τηρούμε , ηλεκτρονικά και μη, χρησιμοποιούνται με όλη την καλή πίστη, αυστηρώς για την διεκπεραίωση των εργασιών της εταιρείας, προς τους πελάτες.

 • Απαγορεύουμε αυστηρώς την οποιανδήποτε ενέργεια δημοσιοποίησης ή γνωστοποίησης προσωπικών δεδομένων που αποσκοπεί σε οποιονδήποτε όφελος.

 • Όλοι οι πελάτες μας ή/και προτιθέμενοι πελάτες μας, έχουν την δυνατότητα έκφρασης παραπόνου είτε ηλεκτρονικά, είτε με οποιονδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο.

 • Δεδομένα τα οποία τηρούνται σε μη ηλεκτρονική μορφή, φυλάσσονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και προστασία από οποιανδήποτε παράνομη πράξη.

 • Τα προσωπικά δεδομένα θαδιαγράφονται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος εφόσον αυτά καταστούν αχρειάστα για τον σκοπό που υποβάλλονται προς την εταιρεία μας.

 • Ο κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, περιορισμού χρήσης και άρνησης χρήσης στα προσωπικά του δεδομένα που έχει δώσει στην εταιρεία μας.

Αν χρειάζεστε οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας εδώ

 

 
PERSONAL DATA PROTECTION
(ΕΕ) 2016/679
Last Revised Date: 21/05/2018

We declare responsibly that our company is in harmony with the protection of the personal data of both existing and its intended customers. We respect each person's privacy and protect personal data, always in accordance with the Data Protection Act.

 

Our relationship with our customers and with all other interested parties regarding the products and services provided by our company are based on Confidentiality, Trust and Respect for Personal Data.

 

Under no circumstances will any of our clients' personal or corporate information be disclosed without their approval.

 

All data collected, such as names, phone numbers, addresses, are saved in our company’s software which is protected by an antivirus program. The data collected and recorded in the software is data that is used to arrange the delivery/installation of our products and any other services to our customers.

 

We declare responsibly the following:

 

 • We inform our clients about the use of their personal data.

 • Employees of the company are prohibited from disclosing any information regarding the personal data of our existing or intended clients.

 • All data stored electronically or otherwise, is used with all good faith, strictly for the performance of our services, to our customers.

 • We strictly forbid any action to disclose or use personal data in anyone’s benefit.

 • All our customers and / or our intended customers have the possibility of expressing a complaint either electronically or in any other lawful manner. 

 • Data held in non-electronic form shall be kept with complete confidentiality and protection against any illegal act.

 • All data that are no longer needed will be destroyed in reasonable time.

 • All interested parties have the right to be informed and access their personal data. 

 

If you require any further information please do not hesitate to contact us

Όροι και Προϋποθέσεις

Terms & Conditions   

 • Blogger - White Circle
 • Facebook - White Circle
 • Twitter - White Circle

VISITORS

© 1999 - 2018 KARMA Water Purification Systems Ltd. All rights reserved.